Obchodné podmienky

1. Predmet a zásady stránky

Stránka najpreprava.sk umožňuje kvalifikovaný výber a sprostredkovanie objednávky poštových a kuriérskych služieb, prípadne ďalších poradenských služieb („produkt“).

Cieľom stránky je pre užívateľa stránky – záujemcu o produkt na jednom mieste sústrediť a automaticky vyhodnotiť všetky údaje o produkte pri zadaní potrebných údajov, ktoré obozretný a šetrný spotrebiteľ chce zohľadniť pri výbere produktu. Zároveň umožňuje poskytovateľom kuriérskych a iných poštových služieb („poskytovateľ služieb“) ponúknuť cielene svoje produkty a získať tak zákazníka.

Prevádzkovateľ stránky sa pri sústredení a spracovaní údajov riadi týmito zásadami:

a) úplnosť databázy produktov (databáza je otvorená pre všetky produkty daného druhu ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb, pokiaľ nie sú vylúčené v súlade s týmto kódexom),

b) správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o produktoch (umožňujúce porovnanie porovnateľných parametrov a uvedenie neporovnateľných údajov),

c) objektívne spracovanie údajov (žiaden produkt ani poskytovateľ nie je zvýhodňovaný pri vytváraní výsledkov vyhľadávania alebo porovnávania).

Tieto zásady sú dodržiavané aj pri poskytovaní podpory a pri vytváraní textov na stránke prevádzkovateľom stránky.

Uvedené zásady sú záväzné pre prevádzkovateľa stránky, ako aj pre poskytovateľov služieb, ktorí prostredníctvom autorizovaného prístupu zadávajú údaje do databázy údajov.

2. Vstupné údaje o produktoch

Pri porovnávaní produktov sa používajú údaje:

a) získané prevádzkovateľom stránky o produktoch z verejne dostupných materiálov jednotlivých poskytovateľov služieb, ako tlačové správy, internetové stránky a vydané tlačové materiály,

b) zadávané poskytovateľmi služieb do redakčného systému stránky prostredníctvom prístupu.

Údaje zadané poskytovateľmi služieb sa na stránke zobrazujú po ich schválení prevádzkovateľom stránky.

Prevádzkovateľ stránky vynakladá úsilie na to, aby údaje v databáze o produktoch, ich parametroch, cene a akciách boli úplné, správne a aktuálne. Nezodpovedá však voči užívateľom stránky, ani poskytovateľom služieb, za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zadaných údajov o produktoch.

V prípade zistenia potreby korigovať určité údaje na stránke, kontaktujte prevádzkovateľa stránky prostredníctvom info@najpreprava.sk .

3. Porovnávanie produktov

Objektívnosť porovnávania

Pri zadávaní a spracovaní údajov v porovnávacom systéme dbá prevádzkovateľ na to, aby výsledok porovnávania bol čo najobjektívnejší. Poskytovateľ služieb je povinný dodržiavať pri zadávaní údajov do databázy pokyny prevádzkovateľa stránky.

Kritériá pre zoradenie vyhľadaných produktov

A. Výsledky vyhľadávania produktov podľa užívateľom zadaných údajov sú zoradené podľa ceny produktu alebo rýchlosti dodania služby.

B. Výsledky vyhľadávania produktov pri aplikácii podrobného zadania podľa užívateľom zadaných údajov sú zoradené podľa zadaného kritéria triedenia : od najlacnejšej, od najdrahšej, od najpomalšej, od najrýchlejšej ponuky – pričom produkty obsahujú informáciu času dodania, ceny poistenia, ceny dobierky, ceny za prepravu a dodatočných informácii a služieb. Konečná cena produktu pre zákazníka pritom môže byť vyššia v dôsledku ďalších nákladov na realizovanie konkrétnej služby.

Ďalšie kritériá pre výber vhodného produktu

Ďalšie podrobnosti o vlastnostiach produktu, ktoré môžu byť pri voľbe produktu rozhodujúce, pričom niektoré z nich nemusí byť možné porovnať, sú uvedené v okne “viac informácií“.

Pri výbere najvhodnejšieho (nielen najlacnejšieho) produktu je tiež potrebné zohľadniť ďalšie parametre okrem ceny, ako kvalita a rýchlosť. Konečnú spokojnosť užívateľa napokon môžu ovplyvniť aj ďalšie skutočnosti pri poskytovaní služieb (zákaznícky servis). Pri voľbe vhodného typu pripojenia a ostatných parametrov pomôžu užívateľom texty s popismi na stránke.

Výsledky porovnávania

Výsledok porovnávania je subjektívnym odporúčaním prevádzkovateľa o najlacnejšom (nie najvhodnejšom) produkte. Prevádzkovateľ sa voči užívateľom stránky a poskytovateľom služieb zaručuje za to, že pri prevádzkovaní stránky postupuje s odbornou znalosťou produktov, a odvetvia, a vynakladá primeranú starostlivosť, aby výsledky porovnávania boli čo najobjektívnejšie. Nepreberá však voči užívateľom stránky ani poskytovateľom služieb zodpovednosť za samotnú objektívnosť výsledkov vyhľadávania, ani za rozhodnutia, ktoré na základe výsledkov vyhľadávania užívateľ stránky uskutoční, ani za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť poskytovateľom služieb v dôsledku nesprávnosti, neúplnosti alebo neaktuálnosti údajov o ich produktoch alebo o produktoch iných poskytovateľov, alebo ich skresľujúceho použitia pri porovnávaní.

4. Vylúčenie poskytovateľa služieb alebo jeho produktov

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo vylúčiť z databázy produkt alebo produkty poskytovateľa služieb, ak to uzná podľa vlastného uváženia za vhodné, a to najmä z dôvodu predchádzania možnému porušeniu pravidiel poctivého obchodného styku alebo poškodeniu oprávnených záujmov užívateľov, iných poskytovateľov služieb alebo prevádzkovateľa stránky. Prevádzkovateľ stránky je však povinný pred vylúčením internetového poskytovateľa zo svojej databázy zo spomínaných dôvodov tohto poskytovateľa bezodkladne informovať.

5. Platená inzercia

Na stránke môže byť na banneroch alebo iným spôsobom, vrátane oddeleného záhlavia tabuľky pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávania alebo porovnávania umiestnená platená inzercia aj na produkty poskytovateľov služieb, ktoré sú predmetom porovnávania. Viac info na info@najpreprava.sk

6. Užívateľ stránky

Služby vyhľadávania produktu sú bezplatne dostupné všetkým užívateľom stránky, takisto ako možnosť poradenstva.

Ak pri registrácii alebo zadaní objednávky poskytol registrujúci sa užívateľ prevádzkovateľovi stránky osobné údaje (napríklad z jeho e-mailovej adresy vyplýva jeho meno a priezvisko), tieto budú použité výhradne na účely uvedené v znení súhlasu, ktoré sa zobrazuje pri navedení kurzora na slová “podrobnosti udelenia súhlasu“.

7. Obsah stránky

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo zo stránky odstrániť akýkoľvek príspevok a taktiež zrušiť registráciu užívateľa, pokiaľ to uzná za vhodné, a to najmä v prípade, že prejavy užívateľa alebo využívanie stránky užívateľom budú, alebo by podľa uváženia prevádzkovateľa stránky mohli byť v rozpore so zákonom, pravidlami hospodárskej súťaže alebo dobrými mravmi (zákonom zakázané prejavy, nekalá súťaž, vulgárne prejavy). Zverejňovanie takýchto príspevkov na stránke sa zakazuje.

Prevádzkovateľ stránky nezasahuje do textu príspevkov užívateľov zverejnených na stránke žiadnym spôsobom, s výnimkou ich úplného odstránenia. Príspevky užívateľov preto treba pokladať za osobné názory daného užívateľa a skutočnosti v nich uvádzané za neoverené tvrdenia bez akéhokoľvek vzťahu k prevádzkovateľovi stránky. Prevádzkovateľ stránky sa nezaručuje za správnosť, primeranosť a pravdivosť vyjadrení alebo tvrdení obsiahnutých v príspevkoch a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

Ak chcete upozorniť prevádzkovateľa stránky na text na stránke, ktorý považujete za zakázaný, kontaktujte prevádzkovateľa stránky prostredníctvom info@najpreprava.sk

8. Údaje o cenách

Všetky údaje o cenách na stránke sú uvedené bez DPH podľa platnej legislatívy a prepočítané konverzným kurzom 1 Eur = 30,1260 Sk.